Slobodna Zona Užice

Pogodnosti poslovanja u Slobodnim Zonama

 • Fiskalne pogodnosti (oslobađanja od svih poreskih opterećenja za direktne strane investicije, PDV-а,  taksi i poreza lokalne samouprave)
 • Oslobođenja od plaćanja carine za uvoz  opreme, sirovina i repromaterijala  za proizvodnju namenjenu izvozu, gradjevinskog materijala namenjenom za izgradnju infrastrukture u slobodnoj zoni i dr.
 • Oslobađanje od plaćanja PDV-a na nabavku energenata (električna energija,gas,mazut i ugalj)
 • Finansijske pogodnosti (slobodan protok kapitala, profita i dividendi)
 • Efikasna administracija u slobodnoj zoni (one stop shop)
 • Jednostavna i brza carinska procedura,( u slobodnim zonama se nalaze ispostave Uprave carina )
 • Lokalne subvencije kod korišćenja infrastruktura (niske cene i jeftin servis)
 • Pružanje seta usluga korisnicima po povlašćenim cenama (organizacija transporta, pretovar, utovar, špediterske usluge,agencijske usluge, usluge osiguranja i reosiguranja, bankarski poslovi i dr.)

Pogodnosti zakona o PDV-u

U slobodnoj zoni se ne plaća PDV na unos dobara za obavljanje delatnosti , a za koja bi obveznik imao pravo na odbitak prethodnog poreza kada bi ta dobra nabavljao za potrebe delatnosti van slobodne zone.

PDV se ne plaća za pružanje prevoznih i drugih usluga korisnicima slobodne zone koja su neposredno povezana sa unosom dobara u slobodne zonu radi obavljanja delatnosti

Opšte pogodnosti oslobađanja plaćanja PDV-a:

 • Na dobra koja se u okviru carinskog postupka privremeno uvoze i aktivno oplemenjuju sa sistemom odlaganja
 • Na dobra koja se privremeno uvoze I izvoze u nepromenjenom stanju
 • Na dobra za koja je odobren postupak prerade pod carinskom kontrolom
 • Na dobra za koja je odobren transit
 • Na dobra za koja je odobren postupak skladištenja
 • Na dobra koja su oslobodjena plaćanja carine i carinskih dažbina na osnovu carinskog zakona
 • Na promet dobara i usluga između korisnika u okviru zone