Slobodna Zona Užice

Novi poreski podsticaj za korisnike Slobodnih zona

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost (Sl.glasnik RS broj 93/2012, stupio na snagu 28.09.2012.godine, a počinje da se primenjuje od 01.01.2013.godine) uvodi se novi poreski podsticaj za korisnike slobodnih zona.
U članu 24 stav 1 tačke 5 i 6 se menjaju tako da sada glase:

PDV se ne plaća na:
…..
5) unos dobara u slobodnu zonu, prevozne i druge usluge korisnicima slobodnih zona koje su neposredno povezane sa tim unosom i promet dobara i usluga u slobodnoj zoni, za koje bi obveznik-korisnik slobodne zone imao pravo na odbitak prethodnog poreza kada bi ta dobra ili usluge nabavljao za potrebe obavljanja delatnosti van zone
6) promet dobara koja su u postupku carinskog skladištenja


Vesti / Bookmark